OSP

STRZELCE


Zasady prowadzenia korespondencji radiowej

W straży pożarnej najczęstszym sposobem kontaktowania się między sobą jest korespondencja radiowa, dzięki której ratownicy mają ciągły kontakt z dowódcą akcji,  dowódca ze stanowiskiem kierowania itp. W materiale prezentujemy najważniejsze pojęcia, zasady korespondencji oraz ważne kryptonimy stosowane na co dzień podczas działań.

Zacznijmy od podstaw. Czym jest sieć radiowa? Jest to zespół trzech lub więcej stacji radiowych (radiotelefonów) pracujących według wspólnych danych radiowych. Każda komenda PSP (główna, wojewódzka, miejska/powiatowa) ma swój wyznaczony kanał radiowy (np. B021T dla KM PSP Wrocław) na którym pracują wszystkie zastępy prowadzące działania na terenie miasta i powiatu podległego pod daną komendę. Swoje wewnętrzne kanały mają także poszczególne Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze. Strażacy pracują na nich głównie w trakcie większych akcji, po to, aby dużą ilością komunikatów radiowych nie blokować kanału powiatowego.

System łączności bezprzewodowej dzieli się na:

SIMPLEX – jest to sposób pracy radiowej przy której nadawanie i odbiór są umożliwione na przemian w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu jednej częstotliwości. Wszystkie stacje w sieci mogą nawiązać ze sobą łączność.

DUPLEX – nadawanie i odbiór są możliwe jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości. Porozumienie się wzajemne abonentów stacji ruchowych możliwe jest tylko za pośrednictwem stacji.

Kanał radiowy jest to tor transmisyjny określany za pomocą częstotliwości i odstępu między kanałowego, potocznie utożsamiany z numerem umownym przydzielonej dla stacji częstotliwości.

Kryptonim to umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta – tzw. adres radiotelefoniczny. Radiotelefony dzielą się na:

 • przenośne (nasobne) <5W,

 • przewoźne <25W,

 • stacjonarne (bazowe) przystosowane do pomieszczeń z masztem anteny <30W.

Do najważniejszych zasad podczas prowadzenia korespondencji radiowej zaliczamy:

 • Nadajemy zwięźle (przekazujemy informację krótką i treściwą),

 • Nie przekazujemy informacji o stopniach służbowych, nazwisk osób funkcyjnych oraz nazw i czynności o charakterze specjalnym,

 • W niektórych komendach zamiast kryptonimu pojazdu, podaje się miejscowość pochodzenia jednostki OSP,

 • Zwracamy się do korespondenta na „Ty”.

Przykładowo:

 • Wywołanie korespondenta: Świdnica 998, TU 567[ D]10, ODBIÓR

 • Zgłoszenie się na wywołanie: TU Świdnica 998, ODBIÓR

 • Przekazanie korespondencji: Świdnica 998, TU 567[ D]10, jestem na miejscu, udaję się na rozpoznanie, ODBIÓR


Najważniejsze kryptonimy funkcyjne to:

 • 998 – Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego / Powiatowego

 • 10 – Punkt Alarmowy PA (w niektórych miastach, szczególnie większych, także oficer operacyjny)

 • 11 – Dowódca JRG

 • 12 – Z-ca dowódcy JRG

 • 13 – Dowódca zmiany (najczęściej także Kierujący Działaniami Ratowniczymi)

 • 14 – Dowódca grupy operacyjnej

 • 15 – Dowódca zastępu (najczęściej drugiego)

Państwowa Straż Pożarna dla potrzeb realizacji łączności radiowej UKF wykorzystuje częstotliwości z pasma pierwszego zakresu 160MHz, będącego w dyspozycji resortu spraw wewnętrznych. Pasmo to zostało podzielone na kanały radiowe z odstępem między nimi 12,5kHz. W PSP przyjęto następującą strukturę sieci radiowych:

 • KSW – Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania (nasłuchowa sieć pracująca na ogólnopolskim kanale radiowym, służąca do alarmowania, wywołania, powiadamiania i współpracy w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, sieć powinna pokrywać 100% powierzchni kraju),

 • PW – Sieć Wojewódzka (obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa, służy WSKR-owi w celu koordynacji działań między stanowiskami kierowania),

 • PR – Sieć Powiatowa (obejmuje zasięgiem powiat lub teren działania KP/KM, powinna pokrywać 100% powiatu),

 • KS – Sieć Szkolna,

 • G1 – Sieć Komendy Głównej,

 • PA1, PA2 – Sieć Alarmowa,

 • ST – Łącze Sterowania,

 • KO – Operacyjny Kierunek Radiowy,

 • KDW – Sieć Dowodzenia i Współdziałania (sieć o zmiennym obszarze pracy funkcjonująca na bazie stacji ruchomych, uruchamiana doraźnie podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, maksymalna moc 5W),

 • KRG – Sieć Ratowniczo – Gaśnicza (sieć o zmiennym obszarze pracy, funkcjonująca na bazie stacji ruchomych, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia działań, maksymalna moc 5W).

Warto też wiedzieć o innych równie ważnych kryptonimach, które najczęściej stosowane są podczas dużych akcji ratowniczo - gaśniczych lub ćwiczeniach na przykładzie KM PSP Wrocław:

 • 300[ D]01 Komendant Miejski

 • 300[ D]02 I Zastępca Komendanta

 • 300[ D]03 II Zastępca Komendanta

 • 300[ D]05 Naczelnik Wydziału Operacyjnego

 • 300[ D]06 Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego

 • 300[ D]07 Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

 • 300[ D]08 Naczelnik Wydziału Technicznego

 • 300[ D]10 Oficer Operacyjny

 • 300[ D]11 Dowódca Grupy Operacyjnej

 • 300[ D]12 Pomocnik dowódcy Grupy Operacyjnej

 • 300[ D]15 Kierownik Sekcji Łączności

 • 300[ D]16 Technik Łączności

 • 300[ D]18 Rzecznik Prasowy

 • 300[ D]19 Koordynator Ratownictwa Medycznego

Na szczeblu wojewódzkim stosuje się następujące kryptonimy (na przykładzie woj. dolnośląskiego – kanał B036/W):

 • 201[ D]00 WSKR – Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego (dawniej Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa)

 • 201[ D]01 Komendant Wojewódzki

 • 201[ D]02 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

 • 201[ D]03 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

 • 201[ D]05 Naczelnik Wydziału Operacyjnego

 • 201[ D]06 Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego

 • 201[ D]11 Dowódca Grupy Operacyjnej

 • 201[ D]12 Członek Grupy Operacyjnej

 • 201[ D]13 Członek Grupy Operacyjnej

 • 201[ D]18 Rzecznik Prasowy

 • 201[ D]19 Koordynator Ratownictwa Medycznego

Warto również wiedzieć o kryptonimach okólnikowych, alarmowania i współdziałania, które prezentujemy poniżej:

 • Kryptonim okólnikowy: OMEGA

 • Sygnał KSWA: GRANIT

 • Sygnał Alarmowy: RATUNEK

 • Nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożonej: GEJZER

 • Kierujący działaniem ratowniczym: KARAT

 • Rejon koncentracji/punkt przyjęcia sił i środków: REDUTA

 • Stanowisko wodne: NIAGARA

 • Dowódca zastępu lub sekcji: DARIA Z4, Z5

 • Stanowisko ratownicze: STOPER Z4, Z5

Zasady korespondencji rozstały wprowadzone na podstawie rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 roku, który mówi o zasadach łączności w sieciach radiowych UKF w PSP.

Grafika: Przykładowy schemat organizacji łączności podczas akcji ratowniczo - gaśniczej.

 

Ilustracje: Rozkaz GK PSP z dnia 9 czerwca 2009 roku ws sieci radiowych; zdjęcia Strazacki.pl; tekst na podstawie rozkazu KG PSP oraz wiedzy własnej.Oznakowanie samochodów pożarniczych

Oznakowanie samochodów pożarniczych

Wraz z rozwojem techniki pożarniczej na szczeblu dowodzenia i kierowania działaniami ratowniczo - gaśniczymi pojawiły się problemy w szybkiej i sprawnej identyfikacji jednostek, pojazdów, czy sprzętu takiego jak łodzie ratownicze, przyczepy, kontenery, czy motopompy. Często dochodzi do sytuacji, kiedy na miejscu zdarzenia pracuje nie jeden, nie dwa, a kilkanaście pojazdów pożarniczych różnego typu, z różnych jednostek. Podczas kierowania i prowadzenia działań ratowniczych na poziomie interwencyjnym i taktycznym niezbędna jest właściwa wiedza w zakresie sił i środków, którymi dysponuje KDR.

W związku z powyższym w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wprowadzono odpowiednie oznakowanie pojazdów pożarniczych, którego właściwie zinterpretowane mówi odbiorcy o przynależności pojazdu lub sprzętu do jednostki ochrony przeciwpożarowej, jego rodzaju oraz o kryptonimie radiowym. Nowe oznakowanie pojazdów jest spójne z przyjętym w całej Polsce standardem nadawania kryptonimów radiowych w służbach ratowniczych.

Zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej została w szczegółowy sposób opisana problematyka oznakowania operacyjnego pojazdów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego.

Wymagania ogólne.

Numer operacyjny lub numer na sprzęcie powinien mieć barwę kontrastującą z elementem lub nadwoziem, na którym został umieszczony:

 • białą - jeśli napis jest umieszczony na pojeździe o nadwoziu w kolorze czerwonym lub innym o ciemnej barwie
 • czarną lub czerwoną - jeśli napis jest umieszczony na pojeździe o nadwoziu w kolorze białym, kremowym lub innym o jasnej barwie
 • czerwoną - jeśli napis jest umieszczony na elementach wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej


Generowanie liter i cyfr zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Zarządzenia Komendanta Głównego jest możliwe po pobraniu kroju czcionki (fontu) pt. „Oznakowanie” umieszczonego na stronie Komendy Głównej PSP w dziale Logistyka, Wydział Logistyki i infrastruktury BT-I. (czcionkę można pobrać klilkając tutaj)

Na samochodach gaśniczych i specjalnych, których kolor lub kształt nadwozia nie sugeruje przynależności do straży pożarnej może być umieszczony napis w kolorze numeru operacyjnego o treści: "STRAŻ POŻARNA" lub "PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA".  Dodatkowo dopuszcza się umieszczanie na nadwoziach pojazdów numeru alarmowego do stanowiska kierowania straży pożarnej: "998" lub "112", jednak musi być on poprzedzony skrótem „tel.” albo emblematem telefonu lub słuchawki telefonicznej. Ambulanse i karetki wielonoszowe będące w posiadaniu PSP mogą być dodatkowo oznakowane w sposób przyjęty dla pojazdów służby zdrowia.

Na przednich drzwiach kabin samochodów gaśniczych, specjalnych lub ratowniczych może być umieszczony herb odpowiednio: województwa, powiatu, miasta, emblemat szkoły lub godło PSP. Wysokość herbu, emblematu lub godła powinna wynosić 25 cm. Herbów lub emblematów nie umieszcza się na nadwoziach samochodów osobowych.

Co ciekawe - zabronione jest umieszczanie na nadwoziach pojazdów pożarniczych napisów określających ich zastosowanie ("RATOWNICTWO CHEMICZNE" , "RATOWNICTWO WODNE", "SZTAB", "DŹWIG" lub podobne), ani sugerujących je emblematów (wizerunki: płetwonurka, psa lub podobnych).

Również zabronione jest umieszczanie na nadwoziach pojazdów i sprzęcie pożarniczym napisów reklamowych oraz napisów obcojęzycznych, za wyjątkiem obcojęzycznych opisów i nazw, wykonanych fabrycznie przez producenta nadwozia.

Numer operacyjny - jak go prawidłowo odczytać?

Numer operacyjny jest umieszczany na pojazdach samochodowych straży pożarnych wyposażonych i oznakowanych jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie wbudowanego radiotelefonu, wykorzystującego do łączności radiowej częstotliwości przyznane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla PSP.

Numer operacyjny składa się z dwóch grup cyfr (prefiks i sufiks), rozdzielonych literą polskiego alfabetu (infiks).

 

 

1. Prefiks liczbowy

Składa się z trzech znaków (cyfr) oznaczonych na powyższym rysunku jako Z1, Z2, Z3

Prefiks liczbowy pozwala nam zidentyfikować jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej:

 • Jednostki organizacyjne szczebla wojewódzkiego (zakres 210 ÷ 249)
 • Jednostki organizacyjne szczebla powiatowego, równorzędnego i niższego (zakres 300 ÷ 720)

Cyfra oznaczona jako Z1 może przyjmować wartości:

 • 2 - dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla wojewódzkiego
 • 3, 4, 5, 6, 7 - dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego, równorzędnego i niższego

Cyfra oznaczona jako Z2 może przyjmować wartości:

 • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego, równorzędnego i niższego

Cyfra oznaczona jako Z3 może przyjmować wartości:

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 - dla JRG podlegających pod komendy szczebla powiatowego lub miejskiego
 • 7, 8 - dla OSP poza KSRG
 • 9 - dla OSP w KSRG
 • 0 - dla poszczególnych komend na szczeblu powiatowym, równorzędnym lub niższym

Cyfry oznaczona jako Z2 oraz Z3 mogą w szczególnym przypadku przyjmować wartości:

 • od 01 do 29, jeżeli JRG podlegają pod komendę miejską miasta wojewódzkiego posiadającą prefiks liczbowy Z1 wartości 3

2. Infiks literowy

Składa się z jednego znaku (litera).

Infiks literowy pozwala nam zidentyfikować region z którego pochodzi dana jednostka organizacyjna ochrony przeciwpożarowej:

      A - jednostki centralne
      B - podlaskie
      C - kujawsko-pomorskie 
      D - dolnośląskie 
      E - łódzkie 
      F - lubuskie
      G - pomorskie 
      K - małopolskie 
      L - lubelskie 
      N - warmińsko-mazurskie 
      O - opolskie 
      P - wielkopolskie 
      R - podkarpackie
      S - śląskie 
      T - świętokrzyskie 
      W - powiat warszawski
      M - mazowieckie 
      Z - zachodniopomorskie

3. Sufiks liczbowy

Składa się z dwóch znaków (cyfr) oznaczony na powyższym rysunku jako Z4, Z5.

Sufiks liczbowy pozwala nam określić z jakiego typu stanowiskiem funkcyjnym w jednostce ochrony przeciwpożarowej lub jakim pojazdem pożarniczym mamy do czynienia:

 • stanowisk funkcyjne (zakres 01 ÷ 19)
 • pojazd pożarniczy (zakres 20 ÷ 99)

Dla pojazdów pożarniczych w istniejących regulacjach prawnych nie zostały sztywno określone zasady ich numerowania. W ogólnodostępnych źródłach można znaleźć szczegółowy wykaz sufiksów wraz z ich umownym przypisaniem do funkcji, jakie mogą pełnić pojazdy w straży pożarnej:

     XXX - 20 - lekki gaśniczy (GLBA, GLM)
     XXX - 21 - pierwszy wyjazdowy (GLBA, GBA, GBM)
     XXX - 22 - gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
     XXX - 23 - gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
     XXX - 24 - gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
     XXX - 25 - pierwszy ciężki gaśniczy 
     XXX - 26 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 27 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 28 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 29 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 30 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 31 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 32 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 33 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 34 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 35 - pierwszy proszkowy (GPr) 
     XXX - 36 - proszkowy (GPr) 
     XXX - 37 - proszkowy (GPr) 
     XXX - 38 - cysterna (GCBM) 
     XXX - 39 - cysterna (GCBM) 
     XXX - 40 - ratownictwa drogowego (SRd)
     XXX - 41 - ratownictwa drogowego (SRd)
     XXX - 42 - ratownictwa drogowego (SRd)
     XXX - 43 - ratownictwa technicznego (SRt)
     XXX - 44 - ratownictwa technicznego (SRt)
     XXX - 45 - ratownictwa technicznego (SRt)
     XXX - 46 - oświetleniowy (SOn)
     XXX - 47 - oświetleniowy (SOn)
     XXX - 48 - dźwig (SDz) 
     XXX - 49 - ciężki ratownictwa drogowego (SCRd) 
     XXX - 50 - ochrony dróg oddechowych (SPgaz)  
     XXX - 51 - drabina mechaniczna (np. SD) 
     XXX - 52 - drabina mechaniczna (np.SD) 
     XXX - 53 - podnośnik koszowy (SH) 
     XXX - 54 - podnośnik koszowy (SH) 
     XXX - 55 - mikrobus, autobus 
     XXX - 56 - mikrobus, autobus 
     XXX - 57 - mikrobus, autobus 
     XXX - 58 - mikrobus, autobus 
     XXX - 59 - ambulans (SMed) 
     XXX - 60 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 61 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 62 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 63 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 64 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 65 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 66 - amfibie, poduszkowce 
     XXX - 67 - amfibie, poduszkowce 
     XXX - 68 - amfibie, poduszkowce 
     XXX - 69 - amfibie, poduszkowce 
     XXX - 70 - statek pożarniczy
     XXX - 71 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 72 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 73 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 75 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 76 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 77 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 78 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 79 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 80 - wężowy (SW)
     XXX - 81 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 82 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 83 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 84 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 85 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 86 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 87 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 88 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 89 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 90 - operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy (SOp, SRr) 
     XXX - 91 - operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy (SOp, SRr) 
     XXX - 92 - operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy (SOp, SRr) 
     XXX - 93 - administracyjny 
     XXX - 94 - administracyjny 
     XXX - 95 - administracyjny 
     XXX - 96 - administracyjny 

Powyższy podział nie dotyczy pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych, które korzystają ze wspólnej puli sufiksów w ramach dostępnych grup numerów operacyjnych. 

Zasady umieszczania numerów operacyjnych na pojazdach.

Numer operacyjny powinien zostać wykonany według wytycznych zamieszczonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Przede wszystkim należy pamiętać, aby krój oraz wielkość liter i cyfr odpowiadał wzorcom zamieszczonym w powyższych wytycznych Komendy Głównej PSP.

________________________________________________________________________________________________
Nowoczesna latarka firmy Mactronic M-Fire 03.źródło światła Cree XP-G LED, 157lm. Zasięg światła do 117m. Trzy tryby świecenia: 100%, 40% i tryb Strobo. Czas świecenia odpowiednio do trybu to 6h 10min, 13h i przy trybie strobo 20h. Waga zaledwie 140g. Zasilane czterema bateriami AA

________________________________________________________________________________________________

 

Hełm typu B, przeznaczony dla strażaków do stosowania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, a zwłaszcza podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach

 Cechy charakterystyczne

 • zapewnia maksymalną ochronę głowy użytkownika
 • skorupa hełmu wykonana z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego włóknem szklanym
 • wysoki komfort noszenia i użytkowania
 • stabilne osadzenie hełmu na głowie użytkownika dzięki nowym rozwiązaniom systemu regulacji
 • możliwość wymiany osłon twarzy bez konieczności demontażu hełmu
 • wysoka trwałość i odporność skorupy hełmu na uderzenia i boczne ściski
 • wysokie właściwości ochronne w zakresie zdolności amortyzacji
 • pełna ochrona w niskich i bardzo wysokich temperaturach

 Standardowe wyposażenie

 • osłona twarzy – wizjer metalizowany
 • krótka osłona twarzy – okulary
 • wnętrze wykonane z naturalnej skóry
 • wnętrze komfort + - zespół poduszek i wyściółki NOMEX®
 • system regulacji obwodu głowy o szerokim zakresie
 • system regulacji wysokości noszenia
 • osłona karku – kołnierz krótki z tkaniny ognioodpornej (OS-1)
 • uchwyt zestawu łączności SAVOX®, CeoTronics®
 • uniwersalny uchwyt służący do montażu nahełmowej maski oddechowej i latarki

 Dodatkowe wyposażenie

 • osłona twarzy – wizjer przezroczysty
 • osłona karku – kołnierz długi z tkaniny ognioodpornej (OS-2)
 • osłona karku – kołnierz krótki ze skóry (OS-3)
 • osłona karku – kołnierz krótki z tkaniny metalizowanej (OS-4)
 • zestaw uchwytu do latarek
 • dolny uchwyt latarki

 Spełnia wymagania normy EN 443:2008 potwierdzone przez

 • Certyfikat oceny typu WE nr WE/S/1937/2012 wydany przez CIOP-PIB w Warszawie
 • Świadectwo dopuszczenia nr 1344/2012 wydane przez CNBOP w Józefowie


________________________________________________________________________________________________


Następna generacja ochrony i komfortu noszenia.

Firma Rosenbauer prezentuje nowe ubranie bojowe FIRE MAX 3, które stworzono w celu zapewnienia maksymalnej ochrony dla strażaków, z jednoczesnym zagwarantowaniem doskonałego komfortu noszenia. Nowe ubranie specjalne Rosenbauer spełnia najwyższe standardy ochrony we wszystkich trzech kategoriach normy europejskiej EN 469:2005: odporność na promieniowanie cieplne, hydrofobowość oraz odporność na penetrację parywodnej.


 • Certyfikowane zgodnie z wymogami EN 469:2005+A1:2006 i EN1149-5:2008.
 • Niska masa - tylko 3,1 kg (dla rozmiaru 48-50)
 • Niezwykle wysoka odporność na penetrację parą wodną dzięki nowoczesnej strukturze materiału z membraną PFTE
 • Materiał o właściwościach "oddychających"
 • Powłoka zabezpieczająca Thermo dla optymalnej ochrony w ekstremalnych sytucjach. Dostępne materiały i kolory: PBI Matrix - żółty piaskowy oraz NOMEX Tough - granatowy i złoty
 • Liczne praktyczne dodatki: kieszenie, mocowanie latarki, ergonomicznie ukształtowane wzmocnienia na łokciach i kolanach, zamek do kontroli membrany